BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 23/01/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11                     1       1             1 1       1           1     1   1                         1   1 1           00
01 10   1   1       1                         2       1     1                                         1       1         1   01
02 14 1     1         1 1       1     1   1 1         1                 1           1   1                 1     1           02
03 13   1         1     1       1     1                   1     1                   1       1   2   1                 1     03
04 11         1               1     1             1                                 2   1 1       1                     1 1 04
05 12                 1             1     1       2 1             1       1       1     1 2                                 05
06 12           1   1                                                       1   1     1     1           1 1     1 1     1 1 06
07 12 1         1         1                           1 1                 1             1 1   1 1       1                 1 07
08 9     1 1               1     2                 1       1           1               1                                   08
09 8           1           1                   1                           1           1     1             1       1       09
10 7     1 1   1                                                                         1                   1 1   1       10
11 14   1 3 1     1     1   1       1                                 1 1                               2       1           11
12 15 1       1             1 2   2             1     2         1 1                   1             1                   1   12
13 11         1         1                     2                         1         1   1                           2   2     13
14 11     1   1           1     1     1                                 1     1 1       1     1                 1           14
15 10   1                       1     1                         1 1   1             1           1 1 1                       15
16 8 1                                   1         1                                 1                     1 3             16
17 9                             1         2       1     1                                         1       1   1       1   17
18 5             1             1                                       1                         1       1                 18
19 11                 1           1                                 1 2           2     1               1             1   1 19
20 15                 2 1               1 1 1                 1         1         2             1 1   1     1   1           20
21 10                 2                     1     1         1   1     1         1           1             1                 21
22 15   1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1               1             1       1         1                     22
23 12         2                         2 1       1       1         1                     1                   1         1 1 23
24 9               1           1     1   1                   1           1     1                       1 1                 24
25 10 1                           1       2             1                     1       1                     1   1     1     25
26 10                   1   1         1       1           1     1               1                 1           1     1       26
27 12 1       1         1       1           1             1           1           1     1         2                     1   27
28 10     1         1                     1   1         1     1           1     1                     1               1     28
29 6                                     1 1             1                             1                 1         1       29
30 9         1   1     1       1                                                     1   1   1         1           1       30
31 10 1       1       1       1   1         1               1   1           1         1                                     31
32 16                     1 1         1     1           1   1     1   1       1 1       1   1             1     1   2       32
33 15   1         1 1 1   1   1 1                 1   2 1               1         1               1                       1 33
34 5                       1                                       1     1                         1   1                   34
35 6           1                                         1   1     1   1             1                                     35
36 10   1       1         1               1                 1       1   1       1               1             1             36
37 11 1     1     1           1               1               1   2     1                         1     1                   37
38 7                     1   1                                 1                               1                 2   1     38
39 14     1 1   1 1   1     1   1       2               1                 1   1             1                       1       39
40 10         1   1         1 1         1           1               1       1               1                             1 40
41 8                   1 1 1                                                         1 1 1   2                             41
42 4                                 1                     1                                 1         1                   42
43 13               1 1                 1                   2 1     1   1 1   1   1                         1           1   43
44 8                                 1     2                             1       1           1                   1 1       44
45 7       1                 1     1                           2                         1                     1           45
46 11 1   1             1     2         1               1             1                               1   1       1         46
47 10                     1                             1           2 1                 1         1 1           1         1 47
48 8                             1             1         1           1       1               1               1     1       48
49 9           1   1           1                     1     1               1                 1     1   1                   49
50 14     2                         2     1   1                       1                     1     1   1         1   2     1 50
51 6                         1                   1 1               1                           1           1               51
52 10 2   1                           1       1   1       1       1         1                             1                 52
53 12               1           1             1                     1         1                   1 2 1 1 1             1   53
54 13     1           1 1         2         1 1       1           1                 1                         1       1   1 54
55 15         1   1 1                               1         1     1       1   1 1   1   1         1       3               55
56 15 1           2                     1                       1       1           1     2     1   1 1 1             1 1   56
57 8               1                         1 1   1           1     1                           1               1         57
58 15       1                 2   1       1             1   1                 1 1         1 1   1   1         1         1   58
59 7                       1                   1         2 1       1                           1                           59
60 8           1                         1       1         1     1 1                       1               1               60
61 13       1 1       1               2 1       1     1       1                       1 1     1                       1     61
62 7           1                         2                           1             1     1                     1           62
63 11               1                       1                     1   1   2                 1                   1     1 1 1 63
64 7 1                       1         1     1                                                     1           1 1         64
65 10         1           1 1   1                             1                   1 1         1     2                       65
66 12   1                 1 1         1           1 1                     1 1                 2 1                       1   66
67 13         1                                 1   1     1     1           1                         2     1 1       1 1 1 67
68 16   1   1                       2           2       1   1 1   1           1   1 2                               1 1     68
69 19     1     1     2     1           1     1 1 1     1 1     1                           1           1   1   1 1   1 1   69
70 10                   1                             1       1           1       1     1         1 1     1     1           70
71 10       1     1     1                             1     1                 2                           2         1       71
72 15     1   1             1     1     2             2   1               1 1                     1   1 2                   72
73 9           1                                         1         1   1     1       1     1               1             1 73
74 14   1         1                 4       1             1       1 1                 2         1         1                 74
75 10               1 1           2                           1             1                         1       1     2       75
76 5         1                 1 1                           1                     1                                       76
77 13         1 1 1 2                               1                       1   1       1 1   1           2                 77
78 13               1 1   2           1             1 1             1   2               2                   1               78
79 13       1                           1   1   1 1       1     1               1   1       1   1             1   1         79
80 8     1                                       1   2                               2             1         1             80
81 13         1             1 1                                   2       1     1                   1   1   1     3         81
82 9               1                     1       1     1   1           1                   2 1                             82
83 6             2       1           1                       1   1                                                         83
84 7                               1         1                 1 1         1         1                 1                   84
85 20   3   1           1       1       1       1       3           1         1 2   1         1       1           1   1     85
86 12           1 1                   1     1 1 1                 1         1             1     1 1                 1       86
87 7           1       1                 1                           1                         1                 1       1 87
88 6   1                         1 1         1                             1                     1                         88
89 8           1                   1                       1               1 1   1                   1                   1 89
90 10 2   1               1     1               1                         2   1     1                                       90
91 10       1                                       1   1                     1 1         1 1         1                 1 1 91
92 14     1               3         1   1               1       1             1   1   1         1             1     1       92
93 9 1         1   1                 1                       2   1                                                       2 93
94 12   1   1       1   1   1               1     1 2                     1                       1                     1   94
95 9           1                                                                   2     1 1         1       1   1   1     95
96 16 1 1   1                 1 1   1           1             1 1     1 1         2           1 1     1                     96
97 8   1               2             1 1                   1             1                               1                 97
98 6                 1                             2           1                                           1         1     98
99 16 1 1   1     1                             1 1     1     1             1 1 1                     1     1     1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng