BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 21/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14     2 1           1         1     1 1       1 1                   1         1           1 1             1             00
01 11                     1           1                   1           1 1 1 1   1       1     1                   1         01
02 4                                                     1     1                       1                           1       02
03 19 1                 1         1                           1             2 2 1     1   1   2 1         1   1 1 1       1 03
04 12   1     1         1 1                               1                           2     1 1       1               1 1   04
05 17     1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1                 1 1       1                     05
06 9                         1 1                     1                               2             1 1     1             1 06
07 6           1                                       1             1                     1       1       1               07
08 7         1           1               1 1                             1         1                   1                   08
09 5                                                 1                 1           1     1                             1   09
10 10           1     2           1     1           1     1       1         1           1                                   10
11 13       1     1     1       1                     1   1         1               1             1   1       1   1       1 11
12 14 1       1 1             1 2       1                                 1           1       1           1   1 1     1     12
13 13         1   1   1   1       1                       1 1       1     1                     1         1 1     1         13
14 12   2   1 1           2                     1                   1             1                       1     2           14
15 16 1 2             2                     2 1                 1             2                     1   1       1 1 1       15
16 12         1           1   1               2 1           1   1         1     1                     1                   1 16
17 10                   1     1                     1     1         1                         2             1   1       1   17
18 8                                                                       1   1     1 1       1 1           1 1           18
19 15 1       1 1 1 1   1 1           1         1   1       1                     2                       1         1       19
20 13       1   1               1     1                                   1     1   1 1           1   1         1     1 1   20
21 9               1     2                             2 1           1       1                       1                     21
22 16       2   1           1   1   1         1       1           1   1 1     1             1       1       1     1         22
23 10                   1   1 1       2     1     1                                             2 1                         23
24 5 1                 1       1                             1               1                                             24
25 12     1 1                             1 1               1               1           1   1 1       1         1 1         25
26 9 1           1           1           1                 1                         1   1   1                       1     26
27 7     1                           2                   1             1         1                       1                 27
28 11                             1     1     1                 1 1                 1           1     1   1         1   1   28
29 12 1           1                 1   1 1 1 2     1   1   1                                             1                 29
30 14               1               2 1         1             2             1   1 1                 1       1 1       1     30
31 11         1                     2   1   2                   1         1   1                   1       1                 31
32 9 1       1   1                     2                                   1                   1           1 1             32
33 7                                                   1           1                       1   1 1 1                     1 33
34 6                   1                                           1             1         2         1                     34
35 13     1         1         1     1                     1   1       1                   1         1     1     1       1 1 35
36 10     1           1 1     1             1     1                             1   1               1                   1   36
37 9   1                                       1                   1           1           1 1               1     1 1     37
38 7       1               1         1       1               1   1                     1                                   38
39 13     1     1         1     1               2   1                     1           2 1     1 1                           39
40 11                 1             1               1 1       1   1                   1           2       1           1     40
41 7     1               1                           1                         1       1                     1         1   41
42 9               1   1   1             1           1                     1               1                       1 1     42
43 17   1     1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1           1         1           1   1                 43
44 15   1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1   1       1                     1                   44
45 9       1   1                                               2                 1                     2     1     1       45
46 11     1         1               1             1           1       2 1                                 1   1     1       46
47 14     2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     1     1                                     1       47
48 9         1                       1                 1         1   1   2         1                           1           48
49 9 1     2 1     1                                     1   1                         1                   1               49
50 7     1                                                                             1 2     1           2               50
51 8           1             1                     1   1               1       1   1                                     1 51
52 19 1 1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 3                   1   1   1                       52
53 10                         1       1                 1           1                       1       2   1   1 1             53
54 11   1         1 1                         1     1       1               1     1               1 1             1         54
55 8               1   1                 1     1                         1     1               1             1             55
56 14           1       1 1 1   1   1                 1 1                       1   1           1 1                   1   1 56
57 10                     1             1 1 1         1             1     1                 1                   1         1 57
58 14     1                   1     1   1 1         1   1 1           1     1             1   1   1                   1     58
59 9         1                   1         1     1                                             1     1 1       1     1     59
60 9         1 1   1 1                   1               1                         1                             1   1     60
61 18   2           1       1       1           1     3 1   1         1                         1     1 2                 2 61
62 12               1                   1       1     2     1       1 2                                     1           2   62
63 12                         1   1 1   1                   1                 1     1     1 1     1                 1   1   63
64 16           1               1       2       1                               1   2     1       1         1   1 1       3 64
65 13 2                         1                 1               1               1 1   1                   1 1     1   2   65
66 10             1         2                       2                   1           1     1       1                 1       66
67 11 1               1     1   1           1 1               1                 1   1 1                   1                 67
68 11   1         2             2 1     1     1                               1       1                             1       68
69 16   1       1 1   1   1 1     1 2             1         1     1           1                   1               1   1     69
70 12 1 1                     1   3     1                     1     1 1   1                                 1               70
71 13         1     1           1 1               1             1                 1   1     2 1       1 1                   71
72 6 1 1       1                                                   1                             1             1           72
73 10       1                             1   1 1   2   1       1     1       1                                             73
74 12   1   1                       1                               1         1         1 1           2           1     2   74
75 9                 1 1   1             1   1 1                                       2                                 1 75
76 14       1   1             1       1     1                           1       1                   1 1 2 1 1           1   76
77 5                 1                         1             1     1       1                                               77
78 11               1       1               1               1       1   1   1             1 1     1                 1       78
79 5                                         1                                           1   1         1   1               79
80 5             1                           1   1                         1                             1                 80
81 11 1             1       1 1                                   1     1   1     1     1     1                   1         81
82 10       1       1     1                         1           2 1               1                 1             1         82
83 8     1                       1                 1       1 1 1 1                                 1                       83
84 10     1       2               1   1                 1         1           1       1                   1                 84
85 11                                   1     1       1     1                     1       1             1 1       1 1 1     85
86 5           1     1                                   1               1                                   1             86
87 5                 1                   1                                   1               1                 1           87
88 11       1     1           1                   1         1     1 1     1                     1     1           1         88
89 9                                 1   1   1                   1   1 1   1             1                             1   89
90 13                             1       1             1 1     1   1 1       1 1 2       1                           1     90
91 15 1             1 1             1 1   1       1       1 1     3                     1           1   1                   91
92 11           1         1           1     1   1 2                         1                     1           1 1           92
93 15   1             1               1       1     1       1                     1 1 1   1 1   1                 1 1     1 93
94 7                   1       2                                       1       1                               1       1   94
95 7                       1         1         1 1                                                               1 1     1 95
96 4                         1                   1                                                                   2     96
97 10     1             1                                                           1 1             1   1   1 2     1       97
98 13 1                     1 1                   1   1   1                 1 1         1           1   1             1   1 98
99 6           1                   1           1                         1             1               1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
Ngày
/
Tháng