BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 17/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng
00 14       1     1         1           1         1                           2 1           1         1     1 1       1 1   00
01 7                                     1     1                   2   1                     1           1                 01
02 7 2                             1     1                 1   2                                                           02
03 10   1                 1 1                     1   1   1           1   1                 1         1                     03
04 10                 1   1           1       1     1   1                   1     1         1 1                             04
05 17       1   1         1         1 1 1 1                           1       1           1     2   1       1 1         1 1 05
06 11             1           1           1   1     2   1 1                                       1 1                     1 06
07 4                             1                           1     1               1                                       07
08 10               1 1         2       1                 1                       1           1               1 1           08
09 5     1   1             1           1                                                                                 1 09
10 15 1 1         1 1 1   1         1               1                 1             1     2           1     1           1   10
11 13   1                       1           1 1 1       1   1     1             1     1     1       1                     1 11
12 12 1                               1   2           1                   1       1 1             1 2       1               12
13 6           1                                                                 1   1   1   1       1                     13
14 10                                     1         1 1                     2   1 1           2                     1       14
15 11                   1                       1                       1 1 2             2                     2 1         15
16 11                       1   1   1       1           1                         1           1   1               2 1       16
17 14                       1 2         1   1           1       1 1 2 1                     1     1                     1   17
18 3     1                 1           1                                                                                   18
19 12                                         1                   1       1       1 1 1 1   1 1           1         1   1   19
20 11           1 1   2     1               2                                   1   1               1     1                 20
21 8   1                                   2         1   1                             1     2                             21
22 19   1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1             2   1           1   1   1         1       1 22
23 14         1 1 1 3                   1                                                   1   1 1       2     1     1     23
24 9       1                       1       1 1               1     1     1                 1       1                       24
25 11               1 1   1                   1   1       1   1               1 1                             1 1           25
26 10                           1     1             1       1   1     1   1           1           1           1             26
27 6               1 1       1                                               1                           2                 27
28 7                 1 1                 1                       1                                   1     1     1         28
29 19 2         1 1     1       1       1           1 1   1               1           1                 1   1 1 1 2     1   29
30 13 1                   1     1               1                 3   1                 1               2 1         1       30
31 15 1             1   1           1 1     1                 1 1     1           1                     2   1   2           31
32 9                               1 1       1     1                     1       1   1                     2               32
33 7   1       2                                     1 1       1     1                                                     33
34 6       1   1         1 1             1                                                 1                               34
35 10         1         1         1         1   1         1                   1         1         1     1                   35
36 9                     2                                         1         1           1 1     1             1     1     36
37 12         1       2 1       1               1         3         1       1                                       1       37
38 10   1   1     1     1                         1                     1       1               1         1       1         38
39 13 1     1                           1   1     1             1             1     1         1     1               2   1   39
40 11     1   1     1             1               1         1     1                       1             1               1 1 40
41 11       1       1 1     1 1 1 1                             1             1               1                           1 41
42 9                                             1     1       1   1                   1   1   1             1           1 42
43 13                               1               1           1 2         1     1   2     1                 1 1     1     43
44 13                   1                     1           1             1   1   2 1   1   1                     2   1       44
45 9 1   2                 1     1                         1           1       1   1                                       45
46 11     4                                     1     1 1                     1         1               1             1     46
47 17 1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1     2   1     1       1     1               1     47
48 8                     1           1     1   1                     1 1         1                       1                 48
49 15       1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 1     1                                   49
50 6         1 1           1               1                         1       1                                             50
51 14 1                           1         1   1 1       1 2       1   2           1             1                     1   51
52 20 1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1 1 1   1         1 1       1                   1 52
53 9                     1     1   1     1           1 1               1                         1       1                 53
54 11       1     1                       1         1         1         1   1         1 1                         1     1   54
55 13 1       1               1   1     2 1             1   1                           1   1                 1     1       55
56 12                             1     1         2                   1             1       1 1 1   1   1                 1 56
57 11                           2       1                   1 1       1                       1             1 1 1         1 57
58 10                               2                 1 1                     1                   1     1   1 1         1   58
59 6                                         1                 1                 1                   1         1     1     59
60 8               1                                         1   1               1 1   1 1                   1             60
61 15   1   1               1         1         1   1                       2           1       1       1           1     3 61
62 19 1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1                 1                   1       1     2 62
63 7 1     1                                                   1                                 1   1 1   1               63
64 13                 1       1 1   1         1                 1 1     1           1               1       2       1       64
65 10             1           1   1           1             1 1           2                         1                 1     65
66 13     1       1   2 1       2                                   1                 1         2                       2   66
67 11     1 2             1                   1                           1               1     1   1           1 1         67
68 16   2       1 1   1   1 1                                       1       1         2             2 1     1     1         68
69 14           1                 1             1 1                         1       1 1   1   1 1     1 2             1     69
70 15             1               1   1     1     1       1 1   1         1 1                     1   3     1               70
71 12   1       1 1     1                                       1   2             1     1           1 1               1     71
72 12     1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1 1       1                                       72
73 9                       2                             1                     1                             1   1 1   2   73
74 9       1                       1 1         1 1     1                   1   1                       1                   74
75 13         1                   1 1                       1 2   1                       1 1   1             1   1 1       75
76 10             1                                       1 1       1 1         1   1             1       1     1           76
77 7               1             1         1 1               1                           1                         1       77
78 7   1                                     1       2                                 1       1               1           78
79 13               1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                                           1         79
80 6         1                                     1   1                             1                           1   1     80
81 10     1   1 1       1             1                       1           1             1       1 1                         81
82 9         1         1     1         1         1                             1       1     1                         1   82
83 10       1     1 1   1             1             2                         1                       1                 1   83
84 12     1       1 1                       1       1     1 1                 1       2               1   1                 84
85 11   1 1         1     1     1 1                         1       1                                       1     1       1 85
86 9   1       2   1         1         1               1                           1     1                                 86
87 7   1     1                                     1   1               1                 1                   1             87
88 6                   1               1                                       1     1           1                   1     88
89 10   1                   1       1         1 1     1               1                                   1   1   1         89
90 11         2         1     1     1         2         1     1                                       1       1             90
91 12       1 1       2                                             1     1             1 1             1 1   1       1     91
92 13 1         1             1       1             1                   1           1         1           1     1   1 2     92
93 13 1                                         2   1 1   1             2   1             1               1       1     1   93
94 6                     2               1                                                 1       2                       94
95 10         1                 1     2 1                           1                           1         1         1 1     95
96 6     1                 1 1                       1                                           1                   1     96
97 5     1 1   1                                                             1             1                               97
98 8                                                 1     1           1 1                     1 1                   1   1 98
99 6                         1                                 1     1             1                   1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng