BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 21/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13 1         1                           2 1           1         1     1 1       1 1                   1         1       00
01 14   1     1                   2   1                     1           1                   1           1 1 1 1   1       1 01
02 7   1                 1   2                                                             1     1                       1 02
03 14           1   1   1           1   1                 1         1                           1             2 2 1     1   03
04 10       1     1   1                   1     1         1 1                               1                           2   04
05 17 1 1                           1       1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1               05
06 11   1   1     2   1 1                                       1 1                     1                               2   06
07 5                       1     1               1                                       1             1                   07
08 8 1                 1                       1           1               1 1                             1         1     08
09 4 1                                                                                 1                 1           1     09
10 12             1                 1             1     2           1     1           1     1       1         1           1 10
11 14     1 1 1       1   1     1             1     1     1       1                     1   1         1               1     11
12 12   2           1                   1       1 1             1 2       1                                 1           1   12
13 9                                           1   1   1   1       1                       1 1       1     1               13
14 12   1         1 1                     2   1 1           2                     1                   1             1       14
15 13         1                       1 1 2             2                     2 1                 1             2           15
16 12     1           1                         1           1   1               2 1           1   1         1     1         16
17 13 1   1           1       1 1 2 1                     1     1                     1     1         1                     17
18 5 1                                                                                                       1   1     1 1 18
19 15       1                   1       1       1 1 1 1   1 1           1         1   1       1                     2       19
20 10     2                                   1   1               1     1                                   1     1   1 1   20
21 12     2         1   1                             1     2                             2 1           1       1           21
22 18 1     1   1       1   1   1             2   1           1   1   1         1       1           1   1 1     1           22
23 8 1                                                   1   1 1       2     1     1                                       23
24 9     1 1               1     1     1                 1       1                             1               1           24
25 11       1   1       1   1               1 1                             1 1               1               1           1 25
26 10             1       1   1     1   1           1           1           1                 1                         1   26
27 6                                       1                           2                   1             1         1       27
28 8   1                       1                                   1     1     1                 1 1                 1     28
29 15 1           1 1   1               1           1                 1   1 1 1 2     1   1   1                             29
30 15         1                 3   1                 1               2 1         1             2             1   1 1       30
31 13     1                 1 1     1           1                     2   1   2                   1         1   1           31
32 8       1     1                     1       1   1                     2                                   1             32
33 6               1 1       1     1                                                     1           1                     33
34 4   1                                                 1                                           1             1       34
35 10     1   1         1                   1         1         1     1                     1   1       1                   35
36 9                             1         1           1 1     1             1     1                             1   1     36
37 9         1         3         1       1                                       1                   1           1         37
38 9           1                     1       1               1         1       1               1   1                     1 38
39 15 1   1     1             1             1     1         1     1               2   1                     1           2 1 39
40 10           1         1     1                       1             1               1 1       1   1                   1   40
41 6                         1             1               1                           1                         1       1 41
42 10           1     1       1   1                   1   1   1             1           1                     1             42
43 18             1           1 2         1     1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1           1         43
44 17       1           1             1   1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1   1       1       44
45 7                     1           1       1   1                                               2                 1       45
46 11         1     1 1                     1         1               1             1           1       2 1                 46
47 18   1     1           1 1         1     2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     1     1           47
48 12     1   1                     1 1         1                       1                 1         1   1   2         1     48
49 16     1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 1     1                                     1   1                         1 49
50 4     1                         1       1                                                                             1 50
51 16     1   1 1       1 2       1   2           1             1                     1   1               1       1   1     51
52 19         1     1           1       1 1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 3                 52
53 8   1           1 1               1                         1       1                 1           1                     53
54 12   1         1         1         1   1         1 1                         1     1       1               1     1       54
55 11 2 1             1   1                           1   1                 1     1                         1     1         55
56 14 1         2                   1             1       1 1 1   1   1                 1 1                       1   1     56
57 11 1                   1 1       1                       1             1 1 1         1             1     1               57
58 12               1 1                     1                   1     1   1 1         1   1 1           1     1             58
59 6       1                 1                 1                   1         1     1                                       59
60 9                       1   1               1 1   1 1                   1               1                         1     60
61 14         1   1                       2           1       1       1           1     3 1   1         1                   61
62 14   3       1                   1                 1                   1       1     2     1       1 2                   62
63 8                         1                                 1   1 1   1                   1                 1     1     63
64 12       1                 1 1     1           1               1       2       1                               1   2     64
65 11       1             1 1           2                         1                 1               1               1 1   1 65
66 8                             1                 1         2                       2                   1           1     66
67 11       1                           1               1     1   1           1 1               1                 1   1 1   67
68 11                             1       1         2             2 1     1     1                               1       1   68
69 15         1 1                         1       1 1   1   1 1     1 2             1         1     1           1           69
70 16     1     1       1 1   1         1 1                     1   3     1                     1     1 1   1               70
71 11                         1   2             1     1           1 1               1             1                 1   1   71
72 8               1 1     1   1       1 1       1                                                   1                     72
73 11                   1                     1                             1   1 1   2   1       1     1       1           73
74 9         1 1     1                   1   1                       1                               1         1         1 74
75 12                     1 2   1                       1 1   1             1   1 1                                       2 75
76 11                   1 1       1 1         1   1             1       1     1                           1       1         76
77 8     1 1               1                           1                         1             1     1       1             77
78 10       1       2                                 1       1               1               1       1   1   1             78
79 10   1       1     1     1 2 2   1                                           1                                           79
80 6             1   1                             1                           1   1                         1             80
81 10                       1           1             1       1 1                                   1     1   1     1     1 81
82 10 1         1                             1       1     1                         1           2 1               1       82
83 9             2                         1                       1                 1       1 1 1 1                       83
84 13     1       1     1 1                 1       2               1   1                 1         1           1       1   84
85 7                     1       1                                       1     1       1     1                     1       85
86 6 1               1                           1     1                                   1               1               86
87 6             1   1               1                 1                   1                                   1           87
88 9 1                                       1     1           1                   1         1     1 1     1               88
89 11       1 1     1               1                                   1   1   1                   1   1 1   1             89
90 15       2         1     1                                       1       1             1 1     1   1 1       1 1 2       90
91 14                             1     1             1 1             1 1   1       1       1 1     3                     1 91
92 10             1                   1           1         1           1     1   1 2                         1             92
93 16         2   1 1   1             2   1             1               1       1     1       1                     1 1 1   93
94 6   1                                                 1       2                                       1       1         94
95 6 1                           1                           1         1         1 1                                       95
96 3               1                                           1                   1                                       96
97 4                                       1             1                                                           1 1   97
98 12               1     1           1 1                     1 1                   1   1   1                 1 1         1 98
99 7                         1     1             1                   1           1                         1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng