BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 19/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16             1 1     1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1       00
01 16 1       2       2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1                     01
02 9                         1                 1                               1       1     1         1 1       1     1   02
03 12         1     1         1                             1         1           1   1   1         1     1       1     1   03
04 7                   1         1                   1                               1         1               1     1     04
05 8             1 1           1         1             1                             1                 1             1     05
06 8             1             1 1                         1                 1 1                 1   1                     06
07 11   1     1           1                         2     1         1         1         1         1         1               07
08 19   1   1   1                 1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2       08
09 9                 1     1                     1     1   1           1       1                 1           1             09
10 13   1                               1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                         10
11 16             1 1 1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1     11
12 11     1                                   1                     1                 1 1       1             1 2   2       12
13 7             1     1 1                                 1                   1               1         1                 13
14 12           1       1       1 1 1 1                           1                         1   1           1     1     1   14
15 10       1         1     1 1                 1   1                           1         1                       1     1   15
16 10     1     1               1       1     1 1                 1   1           1     1                                   16
17 10       1                   1       1 1           1   1   1         2                                           1       17
18 10       1       1                   1               1             1     1     1 1               1             1         18
19 7     1 1       1       1                                                   1                       1           1       19
20 20 1   1 1       1     2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 1               1 20
21 11                   1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2                   21
22 9               1                     1           1             1                     1                   1 1 1   1     22
23 14           1         1     2     1         1 1   1         1 1                             2                         2 23
24 14     1             1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1           1     1   24
25 7 1           1         1                     1               1                     1                           1       25
26 10                   1               1     1                 1 1   1 1                                 1   1         1   26
27 16                         1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1         27
28 6                           1   1           1                     1                     1         1                     28
29 7 1     1           1                       1 1       1 1                                                               29
30 9                         1             1         1                 1             1         1   1     1       1         30
31 14   1         1       1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1       31
32 14 1         1 1         1     1 1       1   1                                 1 1 1                     1 1         1   32
33 18 1       1               1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1         33
34 8       1     1       1                 1                               2       1                         1             34
35 11                 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1                         35
36 7                   1           1                   1             1                   1       1         1               36
37 11               1           1       1 1     1                 1       1             1     1     1           1           37
38 9 1       1 1                         1               1     1   1                                       1   1           38
39 16   1     1             2               1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1       2 39
40 7                                           1                 1                             1   1         1 1         1 40
41 8                             1                               2   1       1                           1 1 1             41
42 9   3                                     1       1 1     2                                                         1   42
43 9                     1     1 1   1   1               1                                           1 1                 1 43
44 11     1     1           1                       1   1                 2 1 1     1                                   1   44
45 9 1                                               1     1   1             1   1           1                 1     1     45
46 14                       1       1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2         1 46
47 11 1                                     1 2     1 1         2     1     1                               1               47
48 7       1   1         1                                 1             1         1                               1       48
49 7                 1           1     1                     1                                   1   1           1         49
50 9             1                             1   1                         1       1     2                         2     50
51 7       1                 1           1 1     1                             1                               1           51
52 8                               1                 1 1                           1   2   1                           1   52
53 16         3   1 1 1             1   1             1 1             2     1     1                   1           1         53
54 14           1   1                         1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2       54
55 12   1                             1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1                     55
56 9 1 1 1           2                                                                 1           2                     1 56
57 6                     1   1   1                 1                               1                 1                     57
58 12                 1                         1         1       2         1       2         1                 2   1       58
59 6                 1 1                                                         1 1 1                       1             59
60 3           1                                 1                                               1                         60
61 12 1     1                 1     1 1   1                                                   1 1       1               2 1 61
62 10     1 1                 1   1     1         1                           1 1     1           1                         62
63 8                                     2                           1 1 1       1   1               1                     63
64 13 1                           1 1         1             1     2       1 1     1     1                       1         1 64
65 10       1           2       1                                           1 1                 1           1 1   1         65
66 9     1                             1 1 1                                 1           1                 1 1         1   66
67 6             1               1                 1       1 1                                 1                           67
68 11   1             1         1                   1                 1     1         1   1   1                       2     68
69 14   2       1           1                   1         1   1               1             1     1     2     1           1 69
70 2                                         1                                                           1                 70
71 12                                         1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1                 71
72 18     2     1             1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1     2 72
73 4                           1                         1   1                                   1                         73
74 15     1   1   1       1     1 1       1         1       1                             1         1                 4     74
75 12           1 1   1 1     1               1                             1   1                     1 1           2       75
76 9                   1   1 1       1                   1     1                               1                 1 1       76
77 25 1 1   1     2   1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                     77
78 13     1             1           1                         1     1     1   1 1                     1 1   2           1   78
79 12                     1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                           1 79
80 7         1     1                   2                             1   1                 1                               80
81 13     1             1       1 1 1             1   1             2           1               1             1 1           81
82 5     1                                         1           1       1                             1                     82
83 16         1 1 2     1   1                     1 1           1   1         1   1                 2       1           1   83
84 8         1           1 1                   1 1     1                         1                                   1     84
85 13 1       2 1                                         1             1                 3   1           1       1       1 85
86 8                 1       1           1                     1                 1               1 1                   1   86
87 9 2 1           1                         1                           1   1                   1       1                 87
88 13   1     1 1       1 1 1               1 1           1 1                             1                         1 1     88
89 12 1   1 1               1           1     1   1     1           1   1                         1                   1     89
90 13   1   1   1   1     1               1             1                         1     2   1               1     1         90
91 7     1           1               1   1                   1             1                 1                             91
92 12                 1                           2                       1 1       1       1               3         1   1 92
93 7               1                       1                   1                       1         1   1                 1   93
94 13 1 1 1                 1   1   1                               1   1                 1   1       1   1   1             94
95 8               1                 1 1             1       1 1           1                     1                         95
96 12       1       1       1     1                 1           1                       1 1   1                 1 1   1     96
97 11       1 1                 1                   1   1                     1           1               2             1 1 97
98 5               1               1                                               2                   1                   98
99 9           1                 1   1 1                           1                   1 1   1     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
Ngày
/
Tháng