BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 23/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1                     1             1             1             1               1 1     1     1     2     1 1     00
01 13         1                                   1 1                   1   1 1       2       2   1   1                 1   01
02 10           1         2 2         1                           1     1                             1                 1   02
03 12 1   1 1 1       1                   1   1                   1   1               1     1         1                     03
04 6             1 1                                   1               1                       1         1                 04
05 14                     1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1           1         1         05
06 9   1             1     1             1                 2                             1             1 1                 06
07 9   1                   1             1       1                   1   1     1     1           1                         07
08 9                   1                   2                             1     1   1   1                 1       1         08
09 12               1                 1 1 1   1         1   1       2                         1     1                     1 09
10 6                             1               1       1   1                 1                               1           10
11 12     1   1       1             1   1       1           1 1                           1 1 1   1                         11
12 10 1   1 1     1     1               1           2                             1                                   1     12
13 9 1 1     1                                   1             1       1                 1     1 1                         13
14 10 1     2                                         1                                 1       1       1 1 1 1             14
15 13       1 1 1         1       1       1           1               1             1         1     1 1                 1   15
16 12                 1   1                       1 1     1                 1     1     1               1       1     1 1   16
17 12   1   1       1               1             1             1 2                 1                   1       1 1         17
18 8     1 1                                 1               1             1       1       1                   1           18
19 10 1         1                                     1             2       1     1 1       1       1                       19
20 16       1     1 1         1             1 1                 1             1   1 1       1     2   1                 1 1 20
21 10                       1         2                                                         1     1   1 1       1 1   1 21
22 10   1     1                 1               1           1 1 1           1               1                     1         22
23 13                                   1     1         1       1 1 1                   1         1     2     1         1 1 23
24 12                       2                   1 1   1     1             1       1             1   1               1   1   24
25 15       1 1           1       1 2   1           1     1     1       1     1           1         1                     1 25
26 5             1                         1                                                   1               1     1     26
27 13 1                 1                               1               1   1                         1       2     3   1 1 27
28 13 1         1   1       1   1       1   1                       1     1 1                           1   1           1   28
29 10 1                 1   1   1             1                               1     1           1                       1 1 29
30 12   1 1       1         1     1   1       1       1               1   1                           1             1       30
31 9 1                           1     1                     1                 1         1       1               1 1       31
32 14   1 1             1     2                                           1   1         1 1         1     1 1       1   1   32
33 10                 1 1                                   1     1       1   1       1               1     1 1             33
34 10                                       1       1 1 2         1                 1     1       1                 1       34
35 11 1     1       1 1   1       1                                                           1 1     1                 1 1 35
36 5               1                     1           1                                         1           1               36
37 20     1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1           1       1 1     1   37
38 6                         1                                     1         1       1 1                         1         38
39 10                   1                   1                         1 1       1     1             2               1 1     39
40 9 1           1               1 1       1       2         1                                                         1   40
41 6     1         1             1                                 1     1                               1                 41
42 11           1 1               1   1                     1 1 1               3                                     1     42
43 13 1                   1   1             1   1         1 1   1                                 1     1 1   1   1         43
44 12                         1     1           1       1       2 1         2     1     1           1                       44
45 10     1     1                   1     1 2                 1           1 1 1                                             45
46 11 1   1     1               1 1 1                     1         1                               1       1 1             46
47 11           1       1     1             1   1             2               1                                     1 2     47
48 12       1             1         1             1 1   2 1 1                       1   1         1                         48
49 11   1                       1               1   1   1         1         2                 1           1     1           49
50 7   2                                       1 1   1                                   1                             1   50
51 12                 1     1         1     1           1 1             1           1                 1           1 1     1 51
52 7                                               1 1 1           2 1                                     1               52
53 13   1 1             1                 1                     1                     3   1 1 1             1   1           53
54 15         1                   1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1                         1   1 54
55 9     1                         1         1   1           1                 1                             1 1   1       55
56 14             1   1   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1           2                             56
57 12       1         1       1             2   2                     1 1                         1   1   1                 57
58 7             1       1 1 1                                       1                       1                         1   58
59 6       1     1       1                 1                                                 1 1                           59
60 13         1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1               1                                 1 60
61 13                 2                           1   2           1 1         1     1                 1     1 1   1         61
62 14   1           2   1             1                       1   1     1         1 1                 1   1     1         1 62
63 6           1   1               1                       1                                                     2         63
64 15   1   1 1       3       2                 1         1     1             1                           1 1         1     64
65 12   1 1     1   2                 1   1         1                               1           2       1                   65
66 6           1                                           1                     1                             1 1 1       66
67 6 1                                 1                     2                           1               1                 67
68 7           1             1   1                               1             1             1         1                   68
69 11         1   1                               1                   2     1   2       1           1                   1   69
70 9   1               1 1           1                 1   1       2                                                 1     70
71 6                           2                                           3                                         1     71
72 14       1               1                 1         1 1                       2     1             1   1 1 1 1 1         72
73 10                         1 1     1   3 1       1                     1                             1                   73
74 12         1     2                 1                               1           1   1   1       1     1 1       1         74
75 10                 1             1                           1       1               1 1   1 1     1               1     75
76 11 1 1           1           1                     1               1   1                     1   1 1       1             76
77 14                     2     1     1                         1             1 1   1     2   1             1 1     1       77
78 5           1                                                           1     1             1           1               78
79 9   1                           1                   1 1                                       1         1 1 1     1     79
80 14 1                 1           1     2             1 1 1     1       1           1     1                   2           80
81 16         1           1   1   1           1   1   1         1 2               1             1       1 1 1             1 81
82 10         1               1   1     1 1         1   1     1           1       1                                         82
83 8                                     1                                           1 1 2     1   1                     1 83
84 8 1                 1                 1                                           1           1 1                   1 1 84
85 12 1       1 1 1     1   1 1                       1                       1       2 1                                   85
86 11     1                           1   1   1   1               1 2                         1       1           1         86
87 11       1                           2   1   1                       1     2 1           1                         1     87
88 12         1                                     1       1     1             1     1 1       1 1 1               1 1     88
89 14               1                         2     1 1       1       1       1   1 1               1           1     1   1 89
90 17             1             1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1     1               1         90
91 10                                   1       1           1   1       1 1       1           1               1   1         91
92 9     1 1                   1                 2                       1                   1                           2 92
93 10         1 1     1           1             1       1             2                     1                       1       93
94 12       1       1           1 1                       2                   1 1 1                 1   1   1               94
95 10         1 1     1               1       1             1         1                     1                 1 1           95
96 9             2             2                     1                             1       1       1     1                 96
97 11   1 2     1             1                 1                       2           1 1                 1                   97
98 7             1   1 1   1                             1                                 1               1               98
99 7                   1 1             1                                               1                 1   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng