BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 24/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16   2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1             1 1       1           1 00
01 13             1       1           1 1   1         1     1   1       1                         2       1     1           01
02 11             1                               1       1     1         1 1       1     1   1 1         1                 02
03 11                         1         1           1   1   1         1     1       1     1                   1     1       03
04 6                   1                               1         1               1     1             1                     04
05 10       1             1                             1                 1             1     1       2 1             1     05
06 5                         1                 1 1                 1   1                                                   06
07 10                 2     1         1         1         1         1         1                           1 1               07
08 17       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2                 1       1           08
09 8               1     1   1           1       1                 1           1                   1                       09
10 12     1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                                                       10
11 13                 1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1                                 1 11
12 15           1                     1                 1 1       1             1 2   2             1     2         1 1     12
13 6                         1                   1               1         1                     2                         13
14 8 1 1                           1                         1   1           1     1     1                                 14
15 9             1   1                           1         1                       1     1                         1 1   1 15
16 9     1     1 1                 1   1           1     1                                   1         1                   16
17 12     1 1           1   1   1         2                                           1         2       1     1             17
18 8     1               1             1     1     1 1               1             1                                       18
19 6                                             1                       1           1                                 1 2 19
20 16             1 1   1 2                     1   1   2                 2 1               1 1 1                 1         20
21 13 1       1 1   1   1   1                                             2                     1     1         1   1     1 21
22 15       1           1             1                     1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1               1 22
23 14   1         1 1   1         1 1                             2                         2 1       1       1         1   23
24 13         1   1   1   1         1   1 1             1               1           1     1   1                   1         24
25 7               1               1                     1                           1       2             1               25
26 12     1     1                 1 1   1 1                                 1   1         1       1           1     1       26
27 18   2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1           1             1           1 27
28 9 1           1                     1                     1         1                     1   1         1     1         28
29 7             1 1       1 1                                                               1 1             1             29
30 8         1         1                 1             1         1   1     1       1                                       30
31 14       1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1         1               1   1       31
32 14 1       1   1                                 1 1 1                     1 1         1     1           1   1     1   1 32
33 19 1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1   2 1               33
34 6         1                               2       1                         1                                       1   34
35 11             1 1       1   2     1       1                     1                                         1   1     1   35
36 9 1                   1             1                   1       1         1               1                 1       1   36
37 13     1 1     1                 1       1             1     1     1           1               1               1   2     37
38 7       1               1     1   1                                       1   1                                 1       38
39 13         1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1       2               1               39
40 9             1                 1                             1   1         1 1         1           1               1   40
41 7                               2   1       1                           1 1 1                                           41
42 7           1       1 1     2                                                         1                     1           42
43 10   1   1               1                                           1 1                 1                   2 1     1   43
44 10                 1   1                 2 1 1     1                                   1     2                           44
45 10                   1     1   1             1   1           1                 1     1                           2       45
46 15 1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2         1               1             1 46
47 14         1 2     1 1         2     1     1                               1                             1           2 1 47
48 7                         1             1         1                               1             1         1           1 48
49 7     1                     1                                   1   1           1                     1     1           49
50 11             1   1                         1       1     2                         2     1   1                       1 50
51 8       1 1     1                             1                               1                   1 1               1   51
52 12 1                 1 1                           1   2   1                           1       1   1       1       1     52
53 12 1   1             1 1             2     1     1                   1           1             1                     1   53
54 16           1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2         1 1       1           1     54
55 14   1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1                               1         1     1   55
56 5                                                     1           2                     1                       1       56
57 8                 1                               1                 1                         1 1   1           1     1 57
58 14             1         1       2         1       2         1                 2   1       1             1   1           58
59 9                                               1 1 1                       1                   1         2 1       1   59
60 7               1                                               1                         1       1         1     1 1   60
61 12 1 1   1                                                   1 1       1               2 1       1     1       1         61
62 9     1         1                           1 1     1           1                         2                           1 62
63 11       2                           1 1 1       1   1               1                       1                     1   1 63
64 12 1         1             1     2       1 1     1     1                       1         1     1                         64
65 7                                         1 1                 1           1 1   1                             1         65
66 10     1 1 1                                 1           1                 1 1         1           1 1                   66
67 8                 1       1 1                                 1                                 1   1     1     1       67
68 14                 1                 1     1         1   1   1                       2           2       1   1 1   1     68
69 16             1         1   1               1             1     1     2     1           1     1 1 1     1 1     1       69
70 4           1                                                           1                             1       1         70
71 14           1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1                             1     1           71
72 16 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1     2             2   1             72
73 5                       1   1                                   1                                         1         1   73
74 13       1         1       1                             1         1                 4       1             1       1 1   74
75 8           1                             1   1                     1 1           2                           1         75
76 7   1                   1     1                               1                 1 1                           1         76
77 20 1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                               1                   77
78 14 1                         1     1     1   1 1                     1 1   2           1             1 1             1   78
79 16 1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                           1   1   1 1       1     1       79
80 8     2                             1   1                 1                                       1   2                 80
81 11 1             1   1             2           1               1             1 1                                   2     81
82 8                 1           1       1                             1                     1       1     1   1           82
83 12               1 1           1   1         1   1                 2       1           1                       1   1     83
84 8             1 1     1                         1                                   1         1                 1 1     84
85 14                       1             1                 3   1           1       1       1       1       3           1   85
86 10       1                     1                 1               1 1                   1     1 1 1                 1     86
87 7           1                           1   1                   1       1                 1                           1 87
88 8         1 1           1 1                             1                         1 1         1                         88
89 9     1     1   1     1           1   1                         1                   1                       1           89
90 9       1             1                         1     2   1               1     1               1                       90
91 7   1   1                   1             1                 1                                       1   1               91
92 13               2                       1 1       1       1               3         1   1               1       1       92
93 9         1                   1                       1         1   1                 1                       2   1     93
94 12 1                               1   1                 1   1       1   1   1               1     1 2                   94
95 7   1 1             1       1 1           1                     1                                                       95
96 12                 1           1                       1 1   1                 1 1   1           1             1 1     1 96
97 9                 1   1                     1           1               2             1 1                   1           97
98 7 1                                               2                   1                             2           1       98
99 11   1 1                           1                   1 1   1     1                             1 1     1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
Ngày
/
Tháng