BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 14/08/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng
00 17 1             1             1               1 1     1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                     00
01 18     1 1                   1   1 1       2       2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1 01
02 6                     1     1                             1                 1                               1       1   02
03 11 1                   1   1               1     1         1                             1         1           1   1   1 03
04 6           1               1                       1         1                   1                               1     04
05 11     1   2             1 1                   1 1           1         1             1                             1     05
06 8               2                             1             1 1                         1                 1 1           06
07 12     1                   1   1     1     1           1                         2     1         1         1         1   07
08 15                             1     1   1   1                 1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     08
09 12 1         1   1       2                         1     1                     1     1   1           1       1           09
10 13     1       1   1                 1                               1                   1 1     1 1       1 2 1         10
11 11   1           1 1                           1 1 1   1                         1           1                   1     1 11
12 7       2                             1                                   1                     1                 1 1   12
13 8     1             1       1                 1     1 1                                 1                   1           13
14 8         1                                 1       1       1 1 1 1                           1                         14
15 10         1               1             1         1     1 1                 1   1                           1         1 15
16 14     1 1     1                 1     1     1               1       1     1 1                 1   1           1     1   16
17 13     1             1 2                 1                   1       1 1           1   1   1         2                   17
18 11 1               1             1       1       1                   1               1             1     1     1 1       18
19 9         1             2       1     1 1       1       1                                                   1           19
20 18 1                 1             1   1 1       1     2   1                 1 1   1 2                     1   1   2     20
21 9                                                   1     1   1 1       1 1   1   1   1                                 21
22 10   1           1 1 1           1               1                     1           1             1                     1 22
23 15 1         1       1 1 1                   1         1     2     1         1 1   1         1 1                         23
24 16   1 1   1     1             1       1             1   1               1   1   1   1         1   1 1             1     24
25 10       1     1     1       1     1           1         1                     1               1                     1   25
26 7                                                   1               1     1                 1 1   1 1                   26
27 16           1               1   1                         1       2     3   1 1       2             1     1         1   27
28 7                       1     1 1                           1   1           1                     1                     28
29 8 1                               1     1           1                       1 1       1 1                               29
30 9 1       1               1   1                           1             1         1                 1             1     30
31 11                 1                 1         1       1               1 1         1   1   1                 1       1   31
32 12                             1   1         1 1         1     1 1       1   1                                 1 1 1     32
33 15               1     1       1   1       1               1     1 1                   1   2     1   1           1     1 33
34 12       1 1 2         1                 1     1       1                 1                               2       1       34
35 10                                                 1 1     1                 1 1       1   2     1       1               35
36 6         1                                         1           1                   1             1                   1 36
37 13     1 1     1           1 1                   1           1       1 1     1                 1       1             1   37
38 8                       1         1       1 1                         1               1     1   1                       38
39 9                         1 1       1     1             2               1 1                         1                   39
40 5       2         1                                                         1                 1                         40
41 7                       1     1                               1                               2   1       1             41
42 11               1 1 1               3                                     1       1 1     2                             42
43 10   1         1 1   1                                 1     1 1   1   1               1                                 43
44 17   1       1       2 1         2     1     1           1                       1   1                 2 1 1     1       44
45 9                 1           1 1 1                                               1     1   1             1   1         45
46 11             1         1                               1       1 1                   1       1       2           1 1   46
47 13   1             2               1                                     1 2     1 1         2     1     1               47
48 12     1 1   2 1 1                       1   1         1                                 1             1         1       48
49 10   1   1   1         1         2                 1           1     1                     1                             49
50 8   1 1   1                                   1                             1   1                         1       1     50
51 9           1 1             1           1                 1           1 1     1                             1           51
52 12       1 1 1           2 1                                     1                 1 1                           1   2   52
53 15                   1                     3   1 1 1             1   1             1 1             2     1     1         53
54 16 1 2         1     1       1 1             1   1                         1   1             1   1 1 1       1           54
55 12 1   1           1                 1                             1 1   1         1     1 1                   1   1     55
56 10   1   1     1       1           1 1 1           2                                                                 1   56
57 9   2                     1 1                         1   1   1                 1                               1       57
58 9                         1                       1                         1         1       2         1       2       58
59 5                                                 1 1                                                         1 1 1     59
60 8 1           1   1 1   1   1               1                                 1                                         60
61 11     1   2           1 1         1     1                 1     1 1   1                                                 61
62 12                 1   1     1         1 1                 1   1     1         1                           1 1     1     62
63 8               1                                                     2                           1 1 1       1   1     63
64 14   1         1     1             1                           1 1         1             1     2       1 1     1     1   64
65 7       1                               1           2       1                                           1 1             65
66 7               1                     1                             1 1 1                                 1           1 66
67 7                 2                           1               1                 1       1 1                             67
68 9                     1             1             1         1                   1                 1     1         1   1 68
69 12     1                   2     1   2       1           1                   1         1   1               1             69
70 5           1   1       2                                                 1                                             70
71 12                               3                                         1         1     1   1       1 1   1 1   1     71
72 15 1         1 1                       2     1             1   1 1 1 1 1                     1         1       1         72
73 5       1                     1                             1                         1   1                             73
74 11                         1           1   1   1       1     1 1       1         1       1                             1 74
75 10                   1       1               1 1   1 1     1               1                             1   1           75
76 9         1               1   1                     1   1 1       1                   1     1                           76
77 21                   1             1 1   1     2   1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1       77
78 9                               1     1             1           1                         1     1     1   1 1           78
79 12           1 1                                       1         1 1 1     1             1   1         1     1   1       79
80 11           1 1 1     1       1           1     1                   2                             1   1                 80
81 16 1   1   1         1 2               1             1       1 1 1             1   1             2           1           81
82 8       1   1     1           1       1                                         1           1       1                   82
83 12                                         1 1 2     1   1                     1 1           1   1         1   1         83
84 7                                         1           1 1                   1 1     1                         1         84
85 10         1                       1       2 1                                         1             1                 3 85
86 10 1   1               1 2                         1       1           1                     1                 1         86
87 9   1                       1     2 1           1                         1                           1   1             87
88 14       1       1     1             1     1 1       1 1 1               1 1           1 1                             1 88
89 16 2     1 1       1       1       1   1 1               1           1     1   1     1           1   1                   89
90 14 1               1           1 1   1   1   1   1     1               1             1                         1     2   90
91 11   1           1   1       1 1       1           1               1   1                   1             1               91
92 9     2                       1                   1                           2                       1 1       1       92
93 8   1       1             2                     1                       1                   1                       1   93
94 11             2                   1 1 1                 1   1   1                               1   1                 1 94
95 10 1             1         1                     1                 1 1             1       1 1           1               95
96 9         1                             1       1       1     1                 1           1                       1 1 96
97 10   1                       2           1 1                 1                   1   1                     1           1 97
98 5             1                                 1               1                                               2       98
99 7                                           1                 1   1 1                           1                   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng