BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 17/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13         1 1           1   1   1         1     1         1           1         1                           2 1         00
01 7       1   1                                                           1     1                   2   1                 01
02 11         1     1 1             1   2                             1     1                 1   2                         02
03 13 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1               03
04 11                   1     2                         1   1           1       1     1   1                   1     1       04
05 13 1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1       1           05
06 12       1         1             1 1             1           1           1   1     2   1 1                               06
07 8               1     1     2                                   1                           1     1               1     07
08 10                     2           1               1 1         2       1                 1                       1       08
09 5               1                       1   1             1           1                                                 09
10 12       1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1                 1             1     10
11 13                 1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1             1     1   11
12 12   1         1 1             1     1                               1   2           1                   1       1 1     12
13 9 2 1       1     1           1               1                                                                 1   1   13
14 8   1                                                                   1         1 1                     2   1 1       14
15 11 1     2 1       1                                   1                       1                       1 1 2             15
16 11       1           1   2   1                             1   1   1       1           1                         1       16
17 15         1   1                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1                   17
18 6   1       1                   1       1                 1           1                                                 18
19 11     1               1   1 1                                               1                   1       1       1 1 1 1 19
20 11   1               1                         1 1   2     1               2                                   1   1     20
21 8             1     1                 1                                   2         1   1                             1 21
22 16 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1             2   1     22
23 9                             1   1         1 1 1 3                   1                                                 23
24 9           1     1                       1                       1       1 1               1     1     1               24
25 9                                                 1 1   1                   1   1       1   1               1 1         25
26 13     1                 1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1           1   26
27 5       1                                         1 1       1                                               1           27
28 9     2     1                 1   1                 1 1                 1                       1                       28
29 15   1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1           1   29
30 11           1               1       1                   1     1               1                 3   1                 1 30
31 12               2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1           1       31
32 12 1             1 1         1 1                                   1 1       1     1                     1       1   1   32
33 9                   2                 1       2                                     1 1       1     1                   33
34 8           1       1             1       1   1         1 1             1                                               34
35 11 1       1       1                         1         1         1         1   1         1                   1         1 35
36 5                     1                                 2                                         1         1           36
37 13 1       1                                 1       2 1       1               1         3         1       1             37
38 11         1 1             1       1   1   1     1     1                         1                     1       1         38
39 13   1 2               1 1           1     1                           1   1     1             1             1     1     39
40 9                         1   1         1   1     1             1               1         1     1                       40
41 12             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1             1           41
42 13     1 1       1   2   1   2                                                   1     1       1   1                   1 42
43 11   1     1                                                       1               1           1 2         1     1   2   43
44 13   1   1     1         1                             1                     1           1             1   1   2 1   1   44
45 12   1     1   1                     1   2                 1     1                         1           1       1   1     45
46 10   1                                   4                                     1     1 1                     1         1 46
47 16                 1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1     2   1     1 47
48 7                                                       1           1     1   1                     1 1         1       48
49 18         1   1                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 1     1 49
50 9         1 1           1                   1 1           1               1                         1       1           50
51 15       1           2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2           1     51
52 17                         1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1 1 1   1       52
53 16 1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1                 53
54 13   2                           1 1       1     1                       1         1         1         1   1         1 1 54
55 12               1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1                           1 55
56 7           1                                                   1     1         2                   1             1     56
57 9             1     1           1                             2       1                   1 1       1                   57
58 10 2             2   1                                             2                 1 1                     1           58
59 4                                 1                                         1                 1                 1       59
60 6                                                 1                                         1   1               1 1   1 60
61 14     1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1                       2           1 61
62 17     1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1                 1 62
63 6 1                 1     1         1     1                                                   1                         63
64 9                                                   1       1 1   1         1                 1 1     1           1     64
65 12           1           1       2               1           1   1           1             1 1           2               65
66 12     1 1         1                     1       1   2 1       2                                   1                 1   66
67 8     1 1                               1 2             1                   1                           1               67
68 13     1   1                           2       1 1   1   1 1                                       1       1         2   68
69 10 1           1         1                     1                 1             1 1                         1       1 1   69
70 13 1             1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1 1             70
71 10               1                     1       1 1     1                                       1   2             1     1 71
72 16               1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1 1       1     72
73 6   1                         1                           2                             1                     1         73
74 11   1                         1 1         1                       1 1         1 1     1                   1   1         74
75 9           1       1                       1                   1 1                       1 2   1                       75
76 9 1                       1                     1                                       1 1       1 1         1   1     76
77 10     1   1 1   1     1                           1             1         1 1               1                           77
78 7                               1 1   1                                     1       2                                 1 78
79 17         1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                   79
80 11     1   1   2 1   1       1               1                                     1   1                             1   80
81 13 1     1         1     1   1           1   1 1       1             1                       1           1             1 81
82 10                     1   1       1         1         1     1         1         1                             1       1 82
83 11             2               1           1     1 1   1             1             2                         1           83
84 14     1       1     1   1               1       1 1                       1       1     1 1                 1       2   84
85 11       1             1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1                     85
86 11     1                       1 1     1       2   1         1         1               1                           1     86
87 9           1     1           1 1     1     1                                     1   1               1                 87
88 7           1               1   1                     1               1                                       1     1   88
89 12       1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1               1                   89
90 10     1                                     2         1     1     1         2         1     1                           90
91 10     1                   1   1           1 1       2                                             1     1             1 91
92 13           1 1             2     2 1         1             1       1             1                   1           1     92
93 14 1     1         1   1   1         1                                         2   1 1   1             2   1             93
94 4                   1                                   2               1                                               94
95 8                             1 1           1                 1     2 1                           1                     95
96 6                     1   1             1                 1 1                       1                                   96
97 5                     1                 1 1   1                                                             1           97
98 7   1   1   1                                                                       1     1           1 1               98
99 8                 1   1 1   1                               1                                 1     1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
12
/
05
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng