BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 20/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8                 1         1           1 1             1                     1             1             1             00
01 12   1           1 1 1 1   1       1     1                   1                                   1 1                   1 01
02 11   1     1                       1                           1         2 2         1                           1     1 02
03 20       1             2 2 1     1   1   2 1         1   1 1 1       1                   1   1                   1   1   03
04 10   1                           2     1 1       1               1 1                                   1               1 04
05 18       1 2       1 1                 1 1       1                       1 1 1 1   1             1   2             1 1   05
06 10                               2             1 1     1             1     1             1                 2             06
07 9 1             1                     1       1       1                   1             1       1                   1   07
08 6                   1         1                   1                   1                   2                             08
09 12                 1           1     1                             1                 1 1 1   1         1   1       2     09
10 8   1       1         1           1                                             1               1       1   1           10
11 13   1         1               1             1   1       1   1       1             1   1       1           1 1           11
12 11                   1           1       1           1   1 1     1     1               1           2                     12
13 11   1 1       1     1                     1         1 1     1                                   1             1       1 13
14 6             1             1                       1     2                                         1                   14
15 13         1             2                     1   1       1 1 1         1       1       1           1               1   15
16 10     1   1         1     1                     1                   1   1                       1 1     1               16
17 12   1         1                         2             1   1       1               1             1             1 2       17
18 10                     1   1     1 1       1 1           1 1                                 1               1           18
19 8     1                     2                       1         1                                     1             2     19
20 13                   1     1   1 1           1   1         1     1 1         1             1 1                 1         20
21 9 2 1           1       1                       1                         1         2                                   21
22 13           1   1 1     1             1       1       1     1                 1               1           1 1 1         22
23 9                                         2 1                                         1     1         1       1 1 1     23
24 8       1               1                                                 2                   1 1   1     1             24
25 17     1               1           1   1 1       1         1 1           1       1 2   1           1     1     1       1 25
26 6     1                         1   1   1                       1                         1                             26
27 7   1             1         1                       1                 1                               1               1 27
28 13         1 1                 1           1     1   1         1   1       1   1       1   1                       1     28
29 7 1   1                                             1                 1   1   1             1                           29
30 15       2             1   1 1                 1       1 1       1         1     1   1       1       1               1   30
31 8         1         1   1                   1       1                           1     1                     1           31
32 7                     1                   1           1 1             1     2                                           32
33 10 1           1                       1   1 1 1                     1 1                                   1     1       33
34 11             1             1         2         1                                         1       1 1 2         1       34
35 11   1   1       1                   1         1     1     1       1 1   1       1                                       35
36 6                         1   1               1                   1                     1           1                   36
37 19             1           1           1 1               1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1 37
38 5       1   1                     1                                         1                                     1     38
39 10                   1           2 1     1 1                           1                   1                         1 1 39
40 13       1   1                   1           2       1           1               1 1       1       2         1           40
41 6                         1       1                     1         1             1                                 1     41
42 9                     1               1                       1 1               1   1                     1 1 1         42
43 16 2 1     1   1           1         1           1   1                   1   1             1   1         1 1   1         43
44 13 1     1       1   1       1                     1                         1     1           1       1       2 1       44
45 12         2                 1                     2     1     1                   1     1 2                 1           45
46 12       1       2 1                                 1   1     1               1 1 1                     1         1     46
47 13 1   1 1   1     1     1                                     1       1     1             1   1             2           47
48 15 1         1   1   2         1                           1             1         1             1 1   2 1 1             48
49 9   1   1                         1                   1                       1               1   1   1         1       49
50 9                                 1 2     1           2                                       1 1   1                   50
51 11 1               1       1   1                                     1     1         1     1           1 1             1 51
52 17       2 2     1 3                   1   1   1                                                   1 1 1           2 1   52
53 11 1           1                       1       2   1   1 1             1                 1                     1         53
54 15     1               1     1               1 1             1                   1 1   1     1 2         1     1       1 54
55 8                   1     1               1             1                         1         1   1           1           55
56 14 1                       1   1           1 1                   1   1   1       1 1           1   1     1       1       56
57 12             1     1                 1                   1         1       1             2   2                     1 1 57
58 12 1 1           1     1             1   1   1                   1       1 1 1                                       1   58
59 7                                         1     1 1       1     1       1                 1                             59
60 13   1                         1                             1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1 60
61 14 1   1         1                         1     1 2                 2                           1   2           1 1     61
62 12     1       1 2                                     1           2   1             1                       1   1     1 62
63 10     1                 1     1     1 1     1                 1   1               1                       1             63
64 16                         1   2     1       1         1   1 1       3       2                 1         1     1         64
65 12           1               1 1   1                   1 1     1   2                 1   1         1                     65
66 6                 1           1     1       1                 1                                           1             66
67 8       1                 1   1 1                   1                                 1                     2           67
68 6                       1       1                             1             1   1                               1       68
69 9     1     1           1                   1               1   1                               1                   2   69
70 12       1     1 1   1                                 1               1 1           1                 1   1       2     70
71 10         1                 1   1     2 1       1 1                           2                                         71
72 7             1                             1             1               1                 1         1 1               72
73 12 1       1     1       1                                                   1 1     1   3 1       1                     73
74 11             1         1         1 1           2           1     2                 1                               1   74
75 6                                 2                                 1             1                           1       1 75
76 12                 1       1                   1 1 2 1 1           1           1                     1               1   76
77 8       1     1       1                                                 2     1     1                         1         77
78 8     1       1   1   1             1 1     1                 1                                                         78
79 7                                   1   1         1   1                           1                   1 1               79
80 10                     1                             1                 1           1     2             1 1 1     1       80
81 16           1     1   1     1     1     1                   1           1   1   1           1   1   1         1 2       81
82 13         2 1               1                 1             1               1   1     1 1         1   1     1           82
83 6     1 1 1 1                                 1                                         1                               83
84 7 1         1           1       1                   1                 1                 1                               84
85 12     1                     1       1             1 1       1 1 1     1   1 1                       1                   85
86 10   1               1                                   1                           1   1   1   1               1 2     86
87 8                       1               1                 1                           2   1   1                       1 87
88 10     1     1 1     1                     1     1           1                                     1       1     1       88
89 12           1   1 1   1             1                             1                         2     1 1       1       1   89
90 19 1 1     1   1 1       1 1 2       1                           1             1 1 1 1 2     1               1           90
91 13   1 1     3                     1           1   1                                   1       1           1   1       1 91
92 7                     1                     1           1 1                   1                 2                       92
93 15     1                     1 1 1   1 1   1                 1 1     1           1             1       1             2   93
94 8                 1       1                               1       1           1 1                       2               94
95 7                                                           1 1     1               1       1             1         1   95
96 5                                                               2             2                     1                   96
97 12                             1 1             1   1   1 2     1             1                 1                       2 97
98 11   1                 1 1         1           1   1             1   1 1   1                             1               98
99 6                   1             1               1                   1 1             1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng