BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 21/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15               1 1         3                   1 1           1   1   1         1     1         1           1         1 00
01 6                   1         1               1   1                                                           1     1   01
02 14   1           1           2     2             1     1 1             1   2                             1     1         02
03 12                               1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1 03
04 11                   1               2 1                   1     2                         1   1           1       1     04
05 15       1           1 2                 1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1         05
06 12 1           2                 1             1         1             1 1             1           1           1   1     06
07 8           1             1           1               1     1     2                                   1                 07
08 11               1                   2                       2           1               1 1         2       1           08
09 9     1 1             1     1                         1                       1   1             1           1           09
10 12 2                   1                       1 1                         1 1         1 1 1   1         1               10
11 12 1     2   1                                           1     1 1           1                       1           1 1 1   11
12 14   1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1                               1   2         12
13 10                 1         1         1 2 1       1     1           1               1                                   13
14 5 1               1                 1     1                                                                   1         14
15 10 1       1                           1 1     2 1       1                                   1                       1   15
16 11                         1     1             1           1   2   1                             1   1   1       1       16
17 12               1   1               1           1   1                 1 1                       1 2         1   1       17
18 7                       1                 1       1                   1       1                 1           1           18
19 7 1             1                           1               1   1 1                                               1     19
20 14 2   1   2                               1               1                         1 1   2     1               2       20
21 11     1 1     1   1 1       1                       1     1                 1                                   2       21
22 13                 1                 1 1 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1 22
23 12         1       2                                                 1   1         1 1 1 3                   1           23
24 12 1           1 1     1         1 1               1     1                       1                       1       1 1     24
25 6         1                                                                             1 1   1                   1   1 25
26 8             1                             1                 1       1 2                           1     1             26
27 8     2         1                 1           1                                         1 1       1                     27
28 8                                           2     1                 1   1                 1 1                 1         28
29 11                               1         1                 1         1   2         1 1     1       1       1           29
30 8       1           1                             1               1       1                   1     1               1   30
31 10               1       1                             2                   1             1   1           1 1     1       31
32 14     1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                                   1 1       1     32
33 8         1       1               1                       2                 1       2                                   33
34 12           1     1       1       1               1       1             1       1   1         1 1             1         34
35 15     1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1         1         1         1   1   35
36 5                         1   1                             1                                 2                         36
37 12       1         1         1       1   1       1                                 1       2 1       1               1   37
38 14                       1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1                         1 38
39 13             1                 1   1     1 2               1 1           1     1                           1   1     1 39
40 10 1     1               1                                       1   1         1   1     1             1               1 40
41 17 2         1       1     2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                 41
42 13             2                   1   1     1 1       1   2   1   2                                                   1 42
43 5                       1   1             1     1                                                       1               43
44 9         1           1         1         1   1     1         1                             1                     1     44
45 12         1     1         1 1             1     1   1                     1   2                 1     1                 45
46 10     1         1           1         1   1                                   4                                     1   46
47 14   1       3       1                                   1           1     1                 1     1 1     1   1     1   47
48 9   1     1             1     1 1                                                             1           1     1   1   48
49 12 1         1           1       1               1   1                 1         1                     1         1   1 1 49
50 13       1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1           1               1       50
51 11       1                         1   1       1           2               1                           1         1   1 1 51
52 13                             1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1           1   52
53 17         1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1         53
54 12           2   1             1     1     2                           1 1       1     1                       1         54
55 13           1   1 1                   1               1 1                 1       1               1   1     2 1         55
56 7     1       1                                   1                                                   1     1         2 56
57 9           1             1         1               1     1           1                             2       1           57
58 16       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                                             2               58
59 10   1   1   1 1 1       1   1       1                                   1                                         1     59
60 4                 1   1 1                                                               1                               60
61 13                       1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   61
62 17                     1   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1 62
63 7 1                     1               1                 1     1         1     1                                       63
64 7 1       1                                                                               1       1 1   1         1     64
65 10                                 1   1           1           1       2               1           1   1           1     65
66 13   1         2                             1 1         1                     1       1   2 1       2                   66
67 13   1         1   1 1 2                     1 1                               1 2             1                   1     67
68 13                   1     3                 1   1                           2       1 1   1   1 1                       68
69 11   2 1             1                   1           1         1                     1                 1             1 1 69
70 11         1 1                 1         1             1           1                   1               1   1     1     1 70
71 7   1                             1                   1                     1       1 1     1                           71
72 10                                 1                   1       2 1             1 1 1             1 1                     72
73 10     1 1         1   1     1         1   1                         1                           2                       73
74 11     1     1                 1           1                         1 1         1                       1 1         1 1 74
75 7   1                               1             1       1                       1                   1 1               75
76 4             1                         1                       1                     1                                 76
77 12     1         1   1                       1   1 1   1     1                           1             1         1 1     77
78 7                 1 1               1                                 1 1   1                                     1     78
79 15   1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1 79
80 10                   1             1         1   1   2 1   1       1               1                                     80
81 15         1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             1             81
82 12     1             1         1 1                           1   1       1         1         1     1         1         1 82
83 10     1                   1                         2               1           1     1 1   1             1             83
84 10 1                 1                       1       1     1   1               1       1 1                       1       84
85 9                                             1             1     1         1 1         1     1     1 1                 85
86 14   1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1         1           86
87 8   1   1                                         1     1           1 1     1     1                                     87
88 6                 1                               1               1   1                     1               1           88
89 14       1                       2 1           1     2       1       1       1                   1       1         1 1   89
90 10 1                     1                   1                                     2         1     1     1         2     90
91 7                                           1                   1   1           1 1       2                             91
92 15   1         1         2           1             1 1             2     2 1         1             1       1             92
93 11                   1 1           1     1     1         1   1   1         1                                         2   93
94 7   1     1               1                               1                                   2               1         94
95 10             1                 2                                   1 1           1                 1     2 1           95
96 13     2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1                 1 1                     96
97 5                     1                                     1                 1 1   1                                   97
98 7   1               1                 2   1   1   1                                                                     98
99 8   1                         1       1                 1   1 1   1                               1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
Ngày
/
Tháng