• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/05/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T09
100N
82
200N
244
400N
6042
6353
1864
1TR
8450
3TR
99344
28047
22459
11926
55946
91695
58852
10TR
79941
57657
20TR
49765
30TR
95129
ĐB
541212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 28/09/16

0557 59 52 50 53
112 665 64
229 26 7
3882
441 44 47 46 42 44 995

Sóc Trăng - 28/09/16

0123456789
8450
9941
82
6042
8852
1212
6353
244
1864
9344
1695
9765
1926
5946
8047
7657
2459
5129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T09
100N
57
200N
887
400N
5324
3442
9514
1TR
8188
3TR
29157
67264
48801
41948
90297
58086
41614
10TR
53938
12791
20TR
47632
30TR
40344
ĐB
753318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 21/09/16

001 557 57
118 14 14 664
224 7
332 38 886 88 87
444 48 42 991 97

Sóc Trăng - 21/09/16

0123456789
8801
2791
3442
7632
5324
9514
7264
1614
0344
8086
57
887
9157
0297
8188
1948
3938
3318
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T09
100N
41
200N
784
400N
1121
7693
1743
1TR
8185
3TR
11883
87846
34980
98764
16104
23730
30814
10TR
14400
59913
20TR
81898
30TR
64759
ĐB
809804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/09/16

004 00 04 559
113 14 664
221 7
330 883 80 85 84
446 43 41 998 93

Sóc Trăng - 14/09/16

0123456789
4980
3730
4400
41
1121
7693
1743
1883
9913
784
8764
6104
0814
9804
8185
7846
1898
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T09
100N
88
200N
236
400N
4160
0082
5026
1TR
5739
3TR
09424
62585
87729
72959
63428
46090
40382
10TR
30720
60649
20TR
91704
30TR
31597
ĐB
783013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/09/16

004 559
113 660
220 24 29 28 26 7
339 36 885 82 82 88
449 997 90

Sóc Trăng - 07/09/16

0123456789
4160
6090
0720
0082
0382
3013
9424
1704
2585
236
5026
1597
88
3428
5739
7729
2959
0649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T08
100N
26
200N
476
400N
9412
8122
6065
1TR
9999
3TR
42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048
10TR
83313
56510
20TR
57957
30TR
02328
ĐB
428881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 31/08/16

0557
113 10 12 665
228 28 29 22 26 775 76
3881 88 82
448 999 99

Sóc Trăng - 31/08/16

0123456789
6510
8881
9412
8122
6082
3313
6065
6975
26
476
7957
2328
1888
5048
2328
9999
1429
0999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T08
100N
81
200N
183
400N
6510
6439
5573
1TR
3017
3TR
46971
64189
89139
55483
15385
53131
50817
10TR
80565
84039
20TR
47366
30TR
83051
ĐB
364225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/08/16

0551
117 17 10 666 65
225 771 73
339 39 31 39 889 83 85 83 81
49

Sóc Trăng - 24/08/16

0123456789
6510
81
6971
3131
3051
183
5573
5483
5385
0565
4225
7366
3017
0817
6439
4189
9139
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T08
100N
06
200N
044
400N
0113
8559
1614
1TR
2892
3TR
36411
52398
18324
23078
54450
38276
34337
10TR
73399
78007
20TR
41552
30TR
09272
ĐB
977689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/08/16

007 06 552 50 59
111 13 14 6
224 772 78 76
337 889
444 999 98 92

Sóc Trăng - 17/08/16

0123456789
4450
6411
2892
1552
9272
0113
044
1614
8324
06
8276
4337
8007
2398
3078
8559
3399
7689

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1