• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé: *
100N
70
250N
343
500N
4864
6874
6069
1TR
5746
2,5TR
72579
76038
42516
88201
18466
06023
57950
5TR
60325
36767
10TR
34657
40TR
01011
ĐB
83720

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 08/10/16

001 557 50
111 16 667 66 64 69
220 25 23 779 74 70
338 8
446 43 9

Quảng Ngãi - 08/10/16

0123456789
70
7950
3720
8201
1011
343
6023
4864
6874
0325
5746
2516
8466
6767
4657
6038
6069
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
250N
342
500N
0323
3004
9939
1TR
5952
2,5TR
21447
38146
59231
23058
48159
93692
67887
5TR
12785
54248
10TR
18317
40TR
03038
ĐB
19764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 01/10/16

004 558 59 52
117 664
223 7
338 31 39 885 87 87
448 47 46 42 992

Quảng Ngãi - 01/10/16

0123456789
9231
342
5952
3692
0323
3004
9764
2785
8146
87
1447
7887
8317
3058
4248
3038
9939
8159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
250N
705
500N
7835
9333
1907
1TR
9278
2,5TR
46451
80157
11027
22659
01694
76865
39439
5TR
92024
96573
10TR
03193
40TR
36906
ĐB
48763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 24/09/16

006 07 05 551 57 59
1663 65 63
224 27 773 78
339 35 33 8
4993 94

Quảng Ngãi - 24/09/16

0123456789
6451
63
9333
6573
3193
8763
1694
2024
705
7835
6865
6906
1907
0157
1027
9278
2659
9439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
80
250N
850
500N
4951
5917
5051
1TR
2830
2,5TR
83305
06088
41230
11555
88151
32283
30609
5TR
54512
65634
10TR
66035
40TR
52408
ĐB
73447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 17/09/16

008 05 09 555 51 51 51 50
112 17 6
27
335 34 30 30 888 83 80
447 9

Quảng Ngãi - 17/09/16

0123456789
80
850
2830
1230
4951
5051
8151
4512
2283
5634
3305
1555
6035
5917
3447
6088
2408
0609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
017
500N
1775
9302
0285
1TR
1369
2,5TR
88573
74479
38478
57368
12225
47500
65452
5TR
64777
85111
10TR
86415
40TR
55617
ĐB
37092

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 10/09/16

000 02 552
117 15 11 17 668 69
225 777 73 79 78 75
334 885
4992

Quảng Ngãi - 10/09/16

0123456789
7500
5111
9302
5452
7092
8573
34
1775
0285
2225
6415
017
4777
5617
8478
7368
1369
4479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
83
250N
397
500N
0413
4066
3962
1TR
6206
2,5TR
39468
85307
83830
30716
05951
45645
51861
5TR
79956
94564
10TR
90639
40TR
07548
ĐB
38229

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 03/09/16

007 06 556 51
116 13 664 68 61 66 62
229 7
339 30 883
448 45 997

Quảng Ngãi - 03/09/16

0123456789
3830
5951
1861
3962
83
0413
4564
5645
4066
6206
0716
9956
397
5307
9468
7548
0639
8229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
01
250N
807
500N
4880
5606
5299
1TR
7899
2,5TR
78378
28264
27837
98683
42857
58029
33216
5TR
89339
41906
10TR
66880
40TR
46582
ĐB
42185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/08/16

006 06 07 01 557
116 664
229 778
339 37 885 82 80 83 80
4999 99

Quảng Ngãi - 27/08/16

0123456789
4880
6880
01
6582
8683
8264
2185
5606
3216
1906
807
7837
2857
8378
5299
7899
8029
9339
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1